Inne

Poza wymienionymi zaburzeniami oraz terapiami, wdrażamy także postępowanie logopedyczne w przypadku:

  • zespołu Downa,
  • mózgowego porażenia dziecięcego (MPD),
  • autyzmu,
  • niepełnosprawności intelektualnej.

W tych przypadkach diagnoza logopedyczna powinna bazować na obserwacjach spontanicznej aktywności głosowej dziecka. Pozwoli to zaobserwować, w jakich sytuacjach dziecko unika kontaktów werbalnych, co wiąże się z lękiem przed mówieniem. Ważne jest także rozpoznanie, jakim zasobem słownictwa dysponuje pacjent. Dokonując takiej diagnozy, nie można pominąć następujących elementów:

  • wiek,
  • orientacja przestrzenna dziecka,
  • wrażliwość na rytm,
  • lateralizacja,
  • środowisko rodzinne oraz wychowawcze.
Korepetycje

Dodatkowe usługi

Ponadto świadczymy usługi w zakresie terapii pedagogicznej, tj. trudności w nauce czytania i pisania, korepetycje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III). Jest to jeden z decydujących etapów w rozwoju dziecka, dlatego nie należy lekceważyć żadnych trudności, jakie pojawiają się u dziecka w procesie nauki. Wyeliminowanie nieprawidłowości w okresie wczesnoszkolnym może sprawić, że nigdy więcej się nie pojawią.

Kiedy iść z dzieckiem do logopedy?

Zaraz po uzyskaniu diagnozy odnośnie do niepełnosprawności dziecka i towarzyszącym jej (lub prognozowanym) problemom z zakresu artykulacji, należy zgłosić się do logopedy. W przypadku, kiedy schorzeniu towarzyszy obniżenie sprawności intelektualnej, zaburzenia mowy bywają bardziej zaawansowane. Wdrożona terapia logopedyczna musi korelować działaniami, prowadzonymi przez innych specjalistów, prowadzących leczenie dziecka. Czas ma tutaj ogromne znaczenie, bowiem logopeda odpowiada nie tylko za naukę umiejętności wypowiadania słów, ale też za stymulowanie ogólnego rozwoju pacjenta. Im wcześniej wprowadzone działania terapeutyczne, tym większe prawdopodobieństwo korygowania nieprawidłowości, wynikających z następstw niepełnosprawności.