Afazja i Dyzartria

Afazja i Dyzartria to ogół objawów przejawiających się zaburzeniami czynności mowy, występująca u osób, które już tę umiejętność nabyły. Ich przyczyną jest częściowe lub zupełne uszkodzenie struktur mózgowych, spowodowane m.in. urazem czaszkowo- mózgowym czy udarem mózgu.

Afazja i Dyzartria

Rodzaje Afazji i Dyzarteii to:

  • ruchowa – chory zupełnie traci zdolność mówienia,
  • czuciowa – chory nie jest w stanie zrozumieć, co mówią do niego inni,
  • mieszana (ruchowo-czuciowa) – chory ani nie rozumie komunikatów słownych otoczenia, ani nie jest w stanie generować własnych.

Natomiast dyzartria to niezdolność do wyraźnego mówienia, pojawiająca się na skutek uszkodzeń ośrodków, jakie unerwiają narządy artykulacyjne. W efekcie uniemożliwia to prawidłową wymowę. W odróżnieniu od afazji pacjent cierpiący na dyzartrię wie, co chce powiedzieć i rozumie, co mówi otoczenie. Jednak nie potrafi się wypowiedzieć z powodu nieprawidłowości w pracy języka, podniebienia oraz nagłośni. Omawiane zaburzenie kwalifikuje się ze względu na miejsce występowania w układzie nerwowym. Wyróżniane rodzaje dyzartrii to: korowa, piramidowa, pozapiramidowa, móżdżkowa, opuszkowa oraz mieszana.

Kiedy iść do logopedy?

Terapia logopedyczna pacjenta cierpiącego zarówno na afazję, jak i dyzartrię jest długofalowa i wymaga ogromnej cierpliwości. Dlatego warto, aby prowadzący ją specjalista nawiązał kontakt z najbliższymi osobami pacjenta i wdrożył je w realizację programu terapii. Sam proces rehabilitacji logopedycznej powinien opierać się na zasadzie indywidualizacji ćwiczeń, czyli dostosowania ich do rodzaju i stopnia zaawansowania zaburzeń.

Głównymi aspektami terapii są:

  • doskonalenie rozumienia mowy,
  • poprawa artykulacji i ekspresji mowy,
  • praca nad płynnością wypowiedzi,
  • ćwiczenia gramatyczne,
  • poszerzanie zasobu słownictwa,
  • praca nad komunikacją niewerbalną.

Im wcześniej podjęte zostaną kroki w kierunku przywracana utraconych zdolności w organizmie pacjenta, tym większa szansa na lepsze wyniki podjętej terapii.